รั���ถ่ายว���ดีโอ

ด้วยความ�����ามา���ถ���ละประสบการณ์ของทีมงานร���ดับมืออาชีพของ The sun video มากกว่า 15 ปี  ท���ม������������นของเราตระหนักดี���่า ว������แต่งง���น���ป็นว������ที่สำคัญที่สุด���น���ี���ิ��������������������������������บ่าว-������ว ���������พร���ะฉะนั้นเราจึ���เน้นทุกเ������่���ง ���ริ่มตั���งแ���่การถ่ายทำ,การตัดต่อ,รูปแบบของงาน ซึ่งลูกค้าจะได้สิ่งที���ดีที่สุด ในวันที่สำคัญขอ���คุณ

รับถ่าย���ีดีโอ

ตัวอย่าง รับถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ


ตัวอ���่�������ง รับถ่ายว�����ดีโอ ถ่ายภาพ


ต�����วอ���������่�������� ร������ถ่ายว���ดีโอ ถ่าย���าพ


ตัว���ย่าง รับถ่าย���ีดีโอ ถ่���ยภาพ

The sun video บริการรับถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอทุกงานสำคัญอย่างสุดฝีมือ

 

นับเป็นช่วงเวลาที่���สนพิเ���ษสุด���นชีวิตแล้ว สำห��������บครั้งหนึ่งของการไ�����้เข้าพิธีแต���งงานกับคนที่เรารัก แล้วแบบนี้ใครจะห้าม���จไม่เก็บเกี่���วภาพแ���่งความป���ะทับใ���ซึ่งม���พร���������ค����������มปล��������ป���ื่้มที่จะจี���ังในความรู้สึ���อั���เนิ�����นนาน���ลอด�����ปได้อย่าง�����ร �����ับ���������������ถ���า�����ภ���พแต�����งง���น ต�����้งแต���ภาพถ่าย Prewedding แต่งง��